Bel ons: +39 3345 790529

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TROUWEN IN LE MARCHE

Trouwen in Le Marche organiseert bruiloften in Italië. Trouwen in Le Marche werkt daarbij samen met diverse aanbieders, waardoor verschillende (algemene) voorwaarden van toepassing kunnen zijn op rechtstreeks met deze aanbieders te sluiten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook alleen van toepassing op de werkzaamheden van Trouwen in Le Marche. Onderstaande voorwaarden zijn in elk geval van toepassing op alle offertes, bevestigingen en rekeningen van Trouwen in Le Marche.

Bij strijdigheid met algemene voorwaarden van aanbieders en Trouwen in Le Marche prevaleren de voorwaarden van de aanbieder op het betreffende deel van de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van de aanbieder van toepassing zijn.


Artikel 1 – DEFINITIES 

1.1 Trouwen in Le Marche: opdrachtnemer die bruiloften in Italië organiseert en als bemiddelaar optreedt tussen (verschillende) aanbieder(s) en de klant.

1.2 De klant: de opdrachtgever/koper of een ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding, zoekopdracht of bemiddeling doet.

1.3 Aanbieder: iedere zakelijke dienstverlener/leverancier, namens wie opdrachtnemer bemiddelt en waarmee de klant rechtstreeks overeenkomsten sluit na bemiddeling door Trouwen in Le Marche.

1.4 Organiseren: onder organiseren van bruiloften het adviseren over, dan wel vinden van aanbieders van locaties voor festiviteiten zoals burgerlijk en kerkelijk huwelijk, verblijfslocaties, catering, muzikale aankleding, aankleding locaties, bruidskleding, lokaal vervoer, ceremoniemeester- en gastvrouw schap, etc.

1.5 Zoekopdracht: het op verzoek van een klant vrijblijvend onderzoeken of de gewenste organisatie mogelijk is. Het betreft hierbij slechts een opdracht, waarbij Trouwen in Le Marche en de klant over en weer niet aan elkaar gebonden zijn, tenzij anders is overeengekomen.

1.6 Bemiddeling: het in opdracht van de klant zoeken naar aanbieders, waarbij Trouwen in Le Marche niet namens de aanbieder optreedt.

Artikel 2 – DE OFFERTE/ OPDRACHTBEVESTIGING 

2.1 Trouwen in Le Marche zal na het aannemen van een zoekopdracht pas overgaan tot offreren/opdrachtbevestiging, indien vast staat dat het door de klant gewenste (gedeeltelijk) aangeboden kan worden. Slechts door aanbieding van een offerte of opdrachtbevestiging en acceptatie daarvan ontstaat tussen Trouwen in Le Marche en de klant een overeenkomst, met in achtneming van mogelijk vermelde voorbehouden.

2.2 De offertes/opdrachtbevestigingen hebben, tenzij uit de offerte/opdrachtbevestiging anders blijkt, een geldigheidsduur van 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van offerte.

2.3 Op alle offertes/opdrachtbevestigingen geldt een voorbehoud van beschikbaarheid van het aangebodene. Een en ander zal zo veel mogelijk voor het uitbrengen van de offerte geverifieerd worden en waar mogelijk zullen zo ruim mogelijke opties worden geplaatst.

2.4 De overeenkomst behelst slechts hetgeen in de offerte/opdrachtbevestiging is vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging, zullen de overige aspecten, waarvoor de klant vrijblijvend een zoekopdracht geplaatst heeft of nog zal plaatsen, geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst, doch zal daarvoor steeds een aparte overeenkomst gesloten dienen te worden.

2.5 Tenzij anders uit de offerte/opdrachtbevestiging blijkt, zijn daarin vermelde aantallen, data en/of tijden gefixeerd. Mochten zich na acceptatie van de offerte/opdrachtbevestiging veranderingen voordoen in bijv. de samenstelling en/of het aantal personen van de gastenlijst, dan is Trouwen in Le Marche niet verplicht hiervoor aanbiedingen resp. aanpassingen te doen. Slechts na uitdrukkelijke schriftelijke akkoordverklaring van Trouwen in Le Marche zal de oorspronkelijke overeenkomst gewijzigd kunnen worden. Eventuele meerkosten van wijzigingen en additionele overeenkomsten zijn te allen tijde voor rekening van de klant.

2.6 Na acceptatie van de offerte/opdrachtbevestiging is deze, met inachtneming van de in de offerte/opdrachtbevestiging vermelde voorbehouden, bindend, ongeacht het al dan niet realiseren van overige zoekopdrachten van de klant.

Artikel 3 – DE OPTIE 

3.1 Een optie op de uitgekozen locatie wordt genomen n.a.v. een zoekopdracht en na uitdrukkelijke wens van de klant. Alle offertes/opdrachtbevestigingen zullen het voorbehoud behelzen van beschikbaarheid en opties.

3.2 Voor opties geldt een maximaal aantal dagen waarbinnen het aanbod geaccepteerd kan worden, afhankelijk van de termijn en de voorwaarden die de aanbieder daaraan stelt.

3.3 Trouwen in Le Marche zal een geplaatste optie onmiddellijk kenbaar maken, alsmede de voorwaarden waarbinnen de optie omgezet kan worden in een definitieve reservering. Door het tijdig en volledig voldoen aan de voorwaarden door de klant wordt de geplaatste optie omgezet in een uiteindelijke reservering. Hierop volgt een schriftelijke reserveringsbevestiging.

3.4 Na het verlopen van de optie is het aanbod vervallen en kan daarop geen beroep meer worden gedaan. Trouwen in Le Marche kan daarbij niet garanderen dat het gewenste aanbod opnieuw voor de gewenste periode en/of prijs kan worden gereserveerd. In dat geval zal indien nodig een nieuwe offerte/ opdrachtbevestiging uitgebracht worden en een nieuwe optie genomen moeten worden.

Artikel 4 – DE LOCATIE 

4.1 Trouwen in Le Marche is slechts als bemiddelaar tussen de klant en diverse aanbieders, waaronder de eigenaren/beheerders van locaties, actief en derhalve gelden steeds de door de aanbieder vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden maken geen onderdeel uit van de overeenkomst die Trouwen in Le Marche met de klant sluit.

4.2 Trouwen in Le Marche is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de aanbieder van een locatie uitvoering geeft aan haar verplichtingen. Trouwen in Le Marche draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de betreffende kwaliteit van de locaties, of de prijs/kwaliteit verhouding.

Artikel 5 – DE BETALING 

5.1 Na schriftelijke acceptatie van de offerte/ opdrachtbevestiging door de klant volgt de rekening.

5.2 Betalingen dienen te geschieden: 50 % zeven dagen na dagtekening van de rekening, resterend bedrag uiterlijk 30 dagen vóór de bruiloft of ceremonie, tenzij anders vermeld.

5.3 Bijkomende kosten worden na goedkeuring door de klant afzonderlijk in rekening gebracht, waarbij de aanvullende factuur uiterlijk binnen 7 dagen na facturering moet worden voldaan, tenzij anders vermeld.

5.4 Na het verstrijken van een termijn van 7 dagen na factuurdatum is de klant bij gebreke van betaling in verzuim en vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer, een en ander volgens de Wet normering buitengerechtelijke kosten.

5.5 In geval van staking van de onderneming, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.6 Betaling van offertes van aanbieders geschiedt conform de door de aanbieder op te stellen voorwaarden en termijnen.

Artikel 6 – DE ANNULERING/ONTBINDING 

6.1 In geval van annulering door de klant gelden de navolgende voorwaarden:

Bij annulering langer dan drie maanden voor de aankomstdatum: 50 % van de totaal overeengekomen som van hetgeen geannuleerd wordt;

Bij annulering vanaf 3 maanden of korter voor aankomstdatum: 100% van de totale overeengekomen som van hetgeen geannuleerd wordt;

6.2 Bovenstaande percentages zijn vaststaand, tenzij Trouwen in Le Marche kan aantonen, dat haar directe en/of indirecte schade groter is, dan wel de klant aannemelijk kan maken, dat de schade kleiner is.

6.3 In geval van overmacht, zoals staking, pandemie, oorlog, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, brand in trouwlocatie en alle andere onvoorziene redenen waardoor de overeenkomst niet uitvoerbaar is en welke in redelijkheid niet voor rekening en risico van Trouwen in Le Marche kunnen komen, is Trouwen in Le Marche gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de overeengekomen som gehouden te zijn.

Artikel 7 – DE AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Trouwen in Le Marche’s verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten invloed van Trouwen in Le Marche vallen. Ofschoon de opdracht door Trouwen in Le Marche naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Trouwen in Le Marche derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

7.2 Trouwen in Le Marche is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze vermeden had kunnen worden, indien de zorgvuldigheid en deskundigheid, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht genomen is. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Trouwen in Le Marche voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van het haar voor de desbetreffende diensten verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd dan zes maanden verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

7.3 Trouwen in Le Marche is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van bijv. slechte weersomstandigheden of andere subjectieve omstandigheden. Slechte weersomstandigheden brengen nimmer ontbinding van de overeenkomst met zich mee, noch de verplichting tot aanpassing van de overeenkomst aan de omstandigheden, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld. Indien dit niet is overeengekomen, dient ter plaatse in overleg tussen Trouwen in Le Marche en de klant bezien te worden of en zo ja hoe eventueel aanpassingen plaats kunnen vinden. Meerkosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet inbegrepen in de overeenkomst en komen volledig voor rekening van de klant.

Artikel 8 – DE KLACHTEN 

8.1 Eventuele klachten welke niet ter plekke kunnen worden verholpen, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na terugkomst van de reis aangetekend aan Trouwen in Le Marche kenbaar gemaakt te worden.

8.2 Trouwen in Le Marche is niet verantwoordelijk voor de (on)juistheid van toeristische informatie, noch voor het niet uit kunnen voeren van hetgeen overeengekomen is door nalatigheid van de klant op het gebied van benodigde reisdocumentatie (geldige paspoorten/identiteitskaarten etc.)

8.3 Trouwen in Le Marche is niet verantwoordelijk voor de prijsvariaties inzake menu’s van diverse restaurants, indien niet gereserveerd door Trouwen in Le Marche.

Artikel 9 – ERVARING VAN DE KLANT 

Trouwen in Le Marche stelt het erg op prijs, wanneer de klant zijn/haar bevindingen zou willen doorgeven aan Trouwen in Le Marche.

Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT 

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan het Nederlands recht en in het geval van een geschil is de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd van dit geschil kennis te nemen.